Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa warunki korzystania z serwisu swv.pl (dalej „serwis”), prowadzonego przez SERWAVE SP. Z O.O. Z/S W RĘDZINACH PRZY UL. WOLNOŚCI 186A, 42-242 RĘDZINY, NIP: 9492223749, REGON: 369005017, KRS: 0000709916 (dalej „Spółka” lub „Organizator”), zapewniającego Użytkownikom możliwość zamawiania za pośrednictwem serwisu usług z zakresu RTV, AGD, IT, a także usług transportowych, szczegółowo wskazanych w treści serwisu.

2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się, iż przez Użytkownika rozumie się osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat albo osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadająca zdolność prawną. Poprzez Konsumenta rozumie się zaś osobę fizyczną, która dokonuje zamówień na cele niezwiązane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. W ramach serwisu Użytkownik ma możliwość zamówienia konkretnej, wybranej przez siebie usługi, poprzez wybór lokalizacji wykonania tejże usługi, a następnie dodanie jej do koszyka płatności i potwierdzenie a następnie opłacenie zamówienia w drodze jednego z możliwych wariantów płatności, dostępnych w serwisie.

II. Zamówienia

1. Zamówienia usług oferowanych w serwisie mogą być składane wyłącznie za jego pośrednictwem. W przypadku zainteresowania usługami niewidocznymi w treści serwisu, Użytkownik może skontaktować się z Operatorem indywidualnie, w wybrany przez siebie sposób, np. za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@serwave.pl lub telefonicznie pod numerami telefonu wskazanymi na stronie internetowej serwisu.

2. Cena usług prezentowanych w serwisie, widoczna na karcie prezentowanej usługi podana jest w polskich złotych i zawiera podatek od towarów i usług, obejmuje także wszelkie koszty dodatkowe.

3. Termin realizacji danej usługi w wybranej przez Użytkownika lokalizacji to 72h, zaś termin finalny wykonania usługi zostanie ustalony bezpośrednio z Użytkownikiem, po zamówieniu i opłaceniu wybranych usług.

4. W celu zawarcia zamówienia usługi – zawarcia umowy z Operatorem - należy wykonać poniższe kroki:

4.1. dokonać wyboru lokalizacji, od której zależy dostępność poszczególnych usług – po dokonaniu wyboru lokalizacji w serwisie widoczne będą dostępne do zamówienia usługi;

4.2. dokonać wyboru usługi, poprzez kliknięcie w kartę danej usługi lub bezpośrednio pod kartą usługi przycisk „kup teraz”, co spowoduje dodanie usługi do koszyka zamówień;

4.3. przejść do koszyka zamówień po zakończeniu wyboru usług, a następnie podać prawidłowe, zgodne ze stanem faktycznym dane niezbędne do realizacji wybranych usług, w odpowiednich polach formularza – dane oznaczone jako obowiązkowe będą wymagały ich podania przed przystąpieniem do opłacenia usługi;

4.4. wybrać odpowiednią formę płatności;

4.5. po złożeniu zamówienia i wybraniu formy płatności, opłacić zamówienie w wybranej formie. Potwierdzenie złożenia zamówienia zostanie wysłane Użytkownikowi na podany przez Użytkownika adres e-mail.

5. Jeżeli użytkownik chciałby otrzymać fakturę VAT na prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą, zostanie poproszony o dane niezbędne do wystawienia tejże faktury w wiadomości elektronicznej, przesłanej mu w potwierdzeniu zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.

6. W razie płatności realizowanej przelewem tradycyjnym, na poleceniu należy umieścić następujące dane: SERWAVE SP. Z O.O. Z/S W RĘDZINACH PRZY UL. WOLNOŚCI 186A, 42-242 RĘDZINY, NIP: 9492223749, REGON: 369005017, KRS: 0000709916 NUMER KONTA ZŁOTÓWKOWEGO – 25 1020 1664 0000 3002 0566 8589

7. W wypadku wyboru opcji płatności przelewem, Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia ceny w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia. W przypadku nieuiszczenia ceny w tym terminie, Operator wyznaczy Użytkownikowi dodatkowy termin do uiszczenia ceny z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Strony mogą w drodze indywidualnych ustaleń postanowić inaczej, jednakże jeżeli drugą stroną umowy jest Konsument postanowienia indywidualne nie mogą być mniej korzystne niż określone w niniejszym ustępie.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnych, niezgodnych ze stanem faktycznym danych w formularzu zamówienia. W przypadku, gdyby Użytkownik podał przez pomyłkę błędne dane, powinien on możliwie jak najszybciej skontaktować się z Operatorem, w celu ich aktualizacji. W przypadku stwierdzenia niepoprawności danych przez Operatora, podejmie on próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia sytuacji i uzyskania poprawnych danych lub ich potwierdzenia. Operator nie odpowiada za brak możliwości realizacji usługi zamówionej przez Użytkownika w przypadku podania przez niego niepoprawnych danych i braku możliwości kontaktu z Użytkownikiem.

III. Odstąpienie od umowy

1. Co do zasady, Użytkownik, będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem serwisu, może w terminie 14 dni od zawarcia umowy od niej odstąpić, bez podania przyczyny. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w przypadku w pełni wykonanej usługi, za wyraźną zgodą Użytkownika.

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, https://swv.pl/odstapienie_od_umowy.pdf Skorzystanie przez Konsumenta z tego wzoru nie jest obowiązkowe.

3. Mając jednak na względzie fakt, iż w ramach serwisu możliwe jest zamówienie przez Użytkowników wyłącznie usług określonego charakteru (tzn. usług polegających na transporcie, montażu, szeroko pojętych usługach serwisowych), należy wskazać, iż prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

4. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Operator w terminie 14 dni kalendarzowych zwróci Konsumentowi dokonane przez niego płatności.

IV. Reklamacje i wady wykonanej usługi

1. Operator zapewnia, iż realizuje usługi za pośrednictwem sprawdzonych wykonawców, posiadających potwierdzone umiejętności i doświadczenie niezbędne do prawidłowego, zgodnego z potrzebami Użytkownika zrealizowania usługi.

2. W przypadku wadliwości realizacji usługi, Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:

- pisemnie, na adres Operatora
- mailowo, na adres e-mail biuro@serwave.pl  

3. Operator ustosunkowuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od jej złożenia. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany produktu lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Operator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

4. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Operatora dostarczyć mu wadliwy produkt. Jeżeli jednak, ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić rzecz Operatorowi w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

5. Jeżeli usługa została zrealizowana wadliwie, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Operator niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli wada była już usuwana, albo Operator nie uczynił zadość obowiązkowi usunięcia wady.

6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją.

7. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami, poza odpowiedzialnością określoną wyraźnie w niniejszym regulaminie lub wynikającą z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane wadami usług będących przedmiotem niniejszej umowy lub ich nieterminową dostawą. Wyłącza się jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność Operatora, a w tym odpowiedzialność Operatora za szkody pośrednie, następcze oraz za utracone korzyści.

V. Dane osobowe

1. Dokonując zamówień w serwisie, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do ich realizacji. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować zawarcie umowy.

2. Organizator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z serwisu.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Operatora zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

4. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników, w tym ich uprawnienia oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem https://swv.pl/main/www/polityka-prywatnosci

VI. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą skorzystać internetowej platformy rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między konsumentami oraz przedsiębiorcami ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą również: skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając do tego organu wniosek(więcej informacji jest dostępnych na stronie http://www.spsk.wiih.org.pl/) skierować sprawę do mediacji w wojewódzkich Inspektoratach Informacji Handlowej uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod  801 440 220  skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, działających w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem serwisu zawierane są w języku polskim.

2. W wypadku gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne, pozostałe postanowień niniejszego Regulaminu pozostają w mocy. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie będzie miała zasada, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia oraz Regulaminu jako całości.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu mniej korzystne dla Konsumentów niż przepisy obowiązującego prawa nie obowiązują, a w ich miejsce stosuje się przepisy korzystniejsze, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałe pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będącym Konsumentem, poddane są właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, poddane są sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Operatora.

6. Operator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili publikacji ich na stronie internetowej serwisu w zakładce Regulamin, z tym zastrzeżeniem, że dla zamówień i umów zawartych przed publikacją zmian, obowiązują dotychczasowe postanowienia Regulaminu.


SWV w liczbach

+ 35000 Wykonanych usług

Tyle usług serwisowych wykonaliśmy dla naszych klientów

+45000 Zadowolonych Klientów

Tylu klientów pozytywnie oceniło nasze usługi

Ubezpieczenie na 200000zł

Każda z naszych usług jest ubezpieczona na łączną kwotę 200000zł

Gwarancja usług

Na wszystie nasze usługi udzielamy gwarancji !

"Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana."

Takie motto przyświeca nam przy wykonywaniu naszych usług. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie a usługi wykonywane są z najwyższą starannością!